Trafikverkets senaste statistik visar att 34 motorcyklister dödats under årets åtta första månader, vilket är sex fler jämfört med 2010 under motsvarande period. Samtidigt är det färre jämfört med motsvarande period under 2007-2009.

Trafiken på det statliga vägnätet har under årets första sju månader ökat totalt med 1,3 procent jämfört med motsvarande period förra året.

En analys utifrån så väl omkomna som svårt skadade pekar mot att de senaste årens minskning av antalet omkomna nu avtagit. Vidare gäller också att minskningen av omkomna från 2009 till 2010 var så stor att den inte kan förklaras helt av genomförda åtgärder eller omvärldsfaktorer. Utfallet av antalet omkomna kan nu sägas ha återgått till en mer normal nivå i paritet med utfallet för 2009.

Under årets första åtta månader har enligt preliminära uppgifter 223 (inkl. suicid) personer omkommit i vägtrafiken. Motsvarande tidsperiod förra året omkom 178 personer och medeltalet för de senaste fem åren har varit 262. F o m 2010 exkluderas 15-20 självmordsfall årligen i den officiella statistiken. Under augusti (t o m 28:e) har 27 personer omkommit i vägtrafiken, under hela augusti 2010 omkom 26 personer. Antalet svårt skadade personer t o m juli har ökat från 1669 till 1805 (prel. uppgifter) i år.

(siffrorna bygger på uppgifter inkomna till Trafikverket t o m 28 aug. F o m 2010 exklusive självmordsfall enligt officiell statistik (15-20 fall årligen). I den preliminära statistiken för 2011 har dessa ännu inte kunnat exkluderas.)

Numerärt är det främst bland gående (36 mot 13) och i bil (123 mot 113) som det skett en ökning. Antalet omkomna personbilsförare ligger kvar på 2010 års nivå. Bland motorcyklister och mopedister syns också en ökning, mc (34 mot 28) och moped (9 mot 5). Under 2010 minskade antalet svårt skadade motorcyklister och mopedister kraftigt. Under första halvåret 2011 det skett en viss återgång till mer normal nivå för mc, medan svårt skadade mopedister ligger kvar på fjolårets låga nivå.

 

Fler har omkommit i mötesolyckor (63 mot 43), singelolyckor (73 mot 57). Bland olika åldersgrupper är det ingen speciell åldersgrupp som sticker ut. Omkomna kvinnor (55 mot 43) har ökat i något högre grad än män (168 mot 135).

Hittills i år ligger i stor sett hela ökningen på det statliga vägnätet (174 mot 132), jämfört med motsvarande period 2010. Till största del singel- och mötesolyckor, där ökningen är något större på 70-vägar jämfört med hastighetsbegränsning 90 km/h. Drygt 40 procent av trafiken på det statliga vägnätet går på mötesfria vägar. Hittills under 2011 har 87 procent av dödsolyckorna inträffat på det icke separerade vägnätet. Av totala antalet olyckor på det icke separerade vägnätet inträffade 42 procent på 70-vägar.

Även under årets sommarmånader juni-augusti kan man se en ökning av antalet omkomna jämfört med sommartrafiken 2010. Främst bland gående (17 mot 5). Fler ungdomar 18-24 år har omkommit (24 mot 15). Sommar brukar också vara förenligt med högre alkoholkonsumtion. Under juni-augusti omkommer ca 35 procent (47 av 131, år 08-10) av alkoholpåverkade motorfordonsförare. Uppgifter om alkohol för 2011 ännu ej tillgängliga.

Tittar man på länsnivå under 2011 blir det tydligt att det skett en kraftig ökning i Västra Götalands län (51 mot 22). En förklaring är en ökning av antalet olyckor med flera omkomna och många olyckor under årets vintermånader, vilket får tillskrivas slumpen.

Dödade motorcyklister i polisrapporterade vägtrafikolyckor.
Januari-juli 2006-2011
År Motorcyklister
2006 32
2007 39
2008 35
2009 31
2010* 21
2011** 29
* Fr.o.m. 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik (15-20 fall årligen).  I den preliminära statistiken för 2011 har dessa ännu inte kunnat exkluderas.
** Preliminära uppgifter (registrerat 2011-08-15)

Svårt skadade motorcyklister i polisrapporterade vägtrafikolyckor. Januari-juli 2006-2011
År Motorcyklister
2006 235
2007 240
2008 236
2009 232
2010* 172
2011* 222

* Preliminära uppgifter (registrerat 2011-08-15)

 


 

Trafikdödade efter län, januari-augusti åren 2006 – 2010

Län 2007 2008 2009 2010** 2011*
Blekinge län 10 3 4 3 4
Dalarnas län 12 12 7 9 8
Gävleborgs län 18 13 13 10 6
Gotlands län 3 0 3 2 0
Hallands län 12 11 8 6 3
Jämtlands län 5 3 6 5 4
Jönköpings län 13 6 8 6 6
Kalmar län 8 1 13 1 8
Kronobergs län 9 7 9 6 4
Norrbottens län 14 13 4 9 13
Örebro län 8 8 15 2 9
Skåne län 50 37 28 25 30
Södermanlands län 6 14 4 6 6
Stockholms län 29 37 26 22 29
Uppsala län 17 10 5 12 5
Värmlands län 17 17 9 10 7
Västerbottens län 10 10 11 2 11
Västernorrlands län 13 9 6 7 4
Västmanlands län 3 3 9 4 6
Västra Götalands län 46 50 36 22 51
Östergötlands län 14 16 9 9 9
Totalt 315 288 233 178 223


* Uppgifter inkomna till Trafikverket t o m 28 aug.
** Fr o m 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik (15-20 fall årligen).  I den preliminära statistiken för 2011 har dessa ännu inte kunnat exkluderas.

 

Källa: Trafikverket