Är äldre förare en säkerhetsrisk i trafiken?

VTI, Mobilitetscenter i Göteborg och Volvo Cars ska tillsammans med det franska fordonsklustret Moveo utreda hur man kan underlätta för äldre förare att köra säkert.

Bakgrunden till projektet är en förstudie som gjorts av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer och dess franska motsvarighet Moveo med anledning av att västvärlden har en allt större åldrande befolkning som är frisk och aktiv.

Att kunna köra bil eller motorcykel för att ta sig till aktiviteter utanför hemmet är för många en viktig faktor för god livskvalitet. Med åldern minskar dock de kognitiva förmågorna vilket betyder att både fordonssystem och infrastruktur kommer att behöva utvecklas för att anpassas till de äldre förarnas behov.

– Samhällets utmaning blir att hjälpa äldre förare att köra säkert så länge det går och dessutom hjälpa dem att själva förstå när deras kognitiva förmågor försämrats så mycket att de behöver anpassa sitt körbeteende, säger Tania Dukic, forskare på VTI och projektledare för Safe move.

Hjälp för äldre förare

Målgruppen i projektet är aktiva, friska förare över 75 år. Det har visat sig att äldre bilförare ofta antingen överskattar eller underskattar sin förmåga som förare. Den första delen i projektet blir därför att undersöka vilka faktorer som förklarar detta, vad äldre förare behöver hjälp med och vad det är som avgör när äldre själva börjar anpassa sitt körbeteende, exempelvis slutar att köra när det är mörkt, undviker vänstersvängar eller större vägar.

Simulatorträning och säkerhetssystem

Den andra delen av projektet handlar om att utveckla simulatorbaserade träningsprogram för äldre förare som kan hjälpa dem att köra säkrare och förstå vilken kapacitet de har när det gäller bilkörning, oavsett om de tidigare över- eller underskattat sin förmåga. Dessutom ska man vidareutveckla stöd- och säkerhetssystem för fordon, anpassade efter de äldre förarnas specifika behov. Det kan till exempel vara navigationssystem, kollisions- eller sömnighetsvarningssystem.

Förbättrad mobilitet och ökad livskvalitet

Undersökningarna ska genomföras i Sverige och Frankrike som har liknande socio-ekonomiska förutsättningar med intressanta kulturella skillnader i körbeteenden och regelverk. Förutom att öka kunskapen om hur man säkerställer en förbättrad mobilitet och ökad livskvalitet för den åldrande befolkningen räknar man i projektet med att öka kunskapen om framtida marknads-och utvecklingsmöjligheter för tekniska stödsystem.

Projektet kommer att pågå i tre och ett halvt år.