Tidigare i år skickade stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö från Centerpartiet en vädjan till länspolismästare Carin Götblad om hårdare tag mot motorcykelbuller inne i Stockholm. Här kan du läsa mer...

-Det är inte rimligt att människor ska behöva utstå buller på grund av att vissa väljer att köra utan ljuddämpare. Det måste till en förändring, där vi från kommunen tillsammans med polisen måste se över vad som kan göras för att komma till rätta med detta problem, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Per_ankersjo-Vi vill att Miljöförvaltningen analyserar de buller- och hälsoeffekter som motorcyklar utan ljuddämpare åsamkar, samt utreda vad staden, polisen och eventuella andra aktörer har gjort på området, fortsätter Per Ankersjö.

Här kan du läsa brevet från Per Ankersjö till länspolismästare Carin Götblad:

”Som stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad känner jag att det är mitt ansvar att lyfta frågan om det olagliga och hälsoskadliga motorcykelbullret. Detta lagbrott genererar en ansenlig mängd klagomål från människor vars nattsömn blir störd, eller personer som känner sig tvingade att gå långa omvägar för att undvika det störande bullret. Att köra motorcykel som bullrar mer än 103 dB(A), vilket är den lagliga bullernivågränsen, påverkar även med stor sannolikhet människors hälsa negativt, samt utgör en stor risk för hörselskador hos små barn som ännu har en outvecklad hörsel.

För mig är det tydligt att polisen i dagsläget inte prioriterar detta problem speciellt högt . Det är endast ett fåtal poliser som arbetar med frågan, och den tekniska apparaturen är antingen föråldrad, otymplig eller rättsosäker. Antalet fällande domar är obefintliga. Detta tycker jag är problematiskt, eftersom det endast är polisen som kan arbeta med problemet och att problemet knappast minskar, snarare är intrycket att det istället ökar.”