Under 2022 omkom 227 personer i vägtrafikolyckor. Det är en ökning med 17 personer eller 8 procent från föregående år då 210 personer omkom.

I takt med att pandemin klingat av, har trafiken ökat vilket också ökar olyckorna. Trafikflödet ökade med 2,8 procent för hela året 2022 jämfört med året innan, som också hade en ökning med 4,2 procent jämfört med 2020. Trafikmängden når ännu inte upp till den nivå som rådde innan pandemin bröt ut.

– Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. En framgångsfaktor för svensk trafiksäkerhet är det goda samarbetet mellan industri, offentlig sektor och forskning. Det har gett många goda resultat, både i vägarnas utformning och utvecklingen av säkerhet i fordonen.

Trafikverket gör årligen en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen, tillsammans med Transportstyrelsen och VTI. Vi konstaterar bland annat detta:

Antalet omkomna på motorcykel ökade med tre personer, från 27 under 2021 till 30 under 2022. Utfallet för de senaste fyra åren har därmed stagnerat runt 13 procent av det totala antalet omkomna.

Singel- och mötesolyckor: Bland dödsolyckorna är singel och möte med personbil fortsatt de vanligaste olyckstyperna och har i stort sett legat på en oförändrad nivå den senaste 10-årsperioden. Under 2022 omkom 55 personer i singelolyckor och 58 i möte/omkörning. Motsvarande för 2021 var 57 respektive 56. 

Under de senaste tre åren har antalet omkomna i singelolyckor minskat till nivåerna för olyckstypen möte/ omkörning, där nivån varit relativt stabil den senaste tioårsperioden. En förklaring till minskningen är att färre motorcyklister omkom i singelolyckor de senaste tre åren, men även för personbil syns en minskning. 

Tung lastbil: Varje år är det relativt få förare av tunga lastbilar som omkommer, men vid en kollision  där tunga lastbilar, som kan väga cirka 60 ton är inblandade, utgör de en hög risk för andra trafikanter. Under 2022 omkom 53 personer i sådana olyckor, det motsvarar 23 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafiken. Drygt hälften var i personbilar. Trenden pekar mot en högre andel omkomna med tung lastbil inblandad.

Cyklister och fotgängare: Under 2022 omkom 21 cyklister och 28 fotgängare i trafikolyckor. Cirka 65 procent av fotgängarna och cyklisterna omkommer inom tätort. Andelen omkomna cyklister och fotgängare av totala antalet omkomna i vägtrafiken uppgick till 22 procent, vilket inte har förändrats avsevärt över tid. Bland allvarligt skadade utgör oskyddade en hög andel.

Ambitiösa mål kräver att samarbete och många insatser
2022 års siffror visar att antalet omkomna ligger över linjen för nödvändig utveckling (max 211 omkomna år 2022) till 2030. Under 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål för trafiksäkerhet för 2030. Målet innebär en halvering av antalet omkomna i vägtrafikolyckor, från 266 (ett medelvärde år 2017–2019) till max 133 omkomna år 2030. För allvarligt skadade sattes målet till en minskning med minst 25 procent.

Läs mer i Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2022

Källa: Trafikverket