Fler vägar får nya hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2020. Det är en anpassning till vägarnas utformning och en del i den hastighetsöversyn som pågår.

Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Uppdraget beslutades i samband med Nationell transportplan 2014–2025. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. De sträckor som är föreslagna få anpassade hastighetsgränser under 2020 kommer under året att remissas senast den 1 juni och beslutas av Trafikverket i slutet av året.

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om anpassade hastigheter

Under hösten 2020 planerar Trafikverket för anpassning av hastighetsgränser på nära 140 mil väg runtom i landet. Aktuella sträckor går ut på remiss 12 juni.

 • 125 mil väg: sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim (*)
 • 14 mil väg: höjd hastighetsgräns från 110 till 120 km/tim och 90 till 100 km/tim  

(*) Några sträckor sänks från 100 till 80 km/tim för att överensstämma med vägens utformning och därmed uppnå trafiksäkerhet men även för att minska plottrighet i hastighetssystemet.

Nedan hittar du kartor över de vägsträckor som skickas ut på remiss i år. Även kartor för tidigare års hastighetsanpassningar finns här.

Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan hastighetsgränsen normalt höjas från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker Trafikverket hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, uppger Trafikverket att ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Trafikverket skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter. Men det tar tid och kostar mycket pengar. Trafikverket utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet, och har även fått en miljard att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver hastighetsgränsen anpassas till vägens utformning.

Under nuvarande nationell planperiod (2018-2029) kommer Trafikverket att arbeta med dessa åtgärder inom trafiksäkerhet:

 • anpassning av hastighetsgränser 
 • trafiksäkerhetskameror 
 • mötesseparering
 • korsningsåtgärder
 • säkra passager för oskyddade trafikanter
 • utveckling av nykterhetskontroller i hamnar
 • samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät åtgärder för ökad och säker cykling
 • säkra sidoområden
 • åtgärder för ökad och säker cykling
 • mitträffling