Undantag från besiktningsreglerna för svenskar i utlandet

Transportstyrelsen har beslutat om undantag från besiktningsreglerna. Svenska fordonsägare som befinner sig utomlands och ska besikta sin motorcykel eller annat fordon får sin inställelseperiod förlängd med två månader.

Mot bakgrund av pågående covid-19-pandemi gör Transportstyrelsen det möjligt för svenskar i utlandet att skjuta fram besiktning av sina fordon i två månader. Detta eftersom många länder har infört reseförbud och det gör det svårt att ta sig till Sverige för besiktningen.

Undantaget gäller fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och befinner sig i anat EU- eller EES-land samt har en inställelseperiod för kontrollbesiktning från den 31 mars 2020 till och med den 30 juni 2020.

Ett villkor är att fordonet innan den förlängda inställelseperioden varit godkänd vid kontrollbesiktning.

– Det här betyder att fordonet i fråga får köras trots att det finns registrerat med körförbud i vägtrafikregistret på grund av utebliven besiktning, säger Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kan besluta om undantag från krav om löpande kontroll av svenska fordon i utlandet, men myndigheten saknar i nuläget mandat att besluta om undantag för andra grupper.

Transportstyrelsen arbetar just nu med en framställan till regeringen för att få bemyndigande att fatta beslut om ytterligare undantag eller dispenser. Samtidigt är det ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt bra att fordon besiktas. Därför är det viktigt att eventuella beslut står i proportion till det behov som uppstått med anledning av coronapandemin.

LÄNK: MER INFO