Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss vid svåra olyckor

VTI har undersökt hur ofta lastbils- och bussförare i svåra olyckor varit påverkade av alkohol eller droger. Problemen var främst relaterade till förare av lätta lastbilar.

– Det är mer känt hur det ser ut bland personbilsförare. Därför behöver kunskapen bli bättre om alkohol-, drog- och läkemedelsförekomsten bland förare som kör lastbilar och buss, säger projektledaren Camilla Ekström på VTI.

Forskarna har använt sig av material från Trafikverkets djupstudiedatabas och Transportstyrelsens olycksrapporteringssystem Strada. De har valt ut olyckor med dödlig utgång och svåra personskador under perioden 2008 till 2015. Alla dessa svåra olyckor är medräknade, oavsett om det handlat om yrkestrafik eller resor på fritiden.

Resultat för omkomna förare visar att förekomsten av alkohol var lägre för lastbil och buss jämfört med tidigare resultat för personbilar – medan illegala droger och narkotikaklassade läkemedel låg på ungefär samma nivå. 

I dödsolyckorna var användandet av alkohol och droger nästan helt kopplat till förare av lätta lastbilar. I den gruppen visade sig 10 procent vara påverkade, medan andelen för förare av tunga lastbilar och bussar var 1 respektive 0 procent enligt djupstudien. Olycksdatabasen visade liknande tendens.

Cannabis och amfetamin var de vanligaste drogerna och lugnande substanser förekom oftast bland de narkotikaklassade läkemedlen. 

Det var betydligt mer vanligt att de påverkade förarna själva omkom i dödsolyckorna än om de inte var påverkade, nämligen 81 procent av de som intagit alkohol eller droger och 13 procent av de nyktra. Fordonstypen skiljde sig också åt i de fall där förarna hade varit inblandade i dödsolyckor. Bland de påverkade körde de flesta, 76 procent, lätt lastbil, bland de opåverkade var tunga lastbilar i majoritet med 55 procent.

Resultat från Trafikverkets djupstudiedatabas som avser omkomna förare av lastbil och buss, visar att alkohol förekom hos 15 procent, illegala droger hos 6 procent och narkotikaklassade läkemedel hos 9 procent av förarna. Jämfört med personbilsförare är förekomsten lägre när det gäller alkohol medan förekomsten av illegala droger och narkotiska läkemedel ligger på ungefär samma nivåer. Om man studerar alla förare av lastbil och buss som varit inblandade i en dödsolycka, och inte endast de som omkommit, är förekomsten betydligt lägre. Bland dessa förekom alkohol hos cirka 2 procent av förarna, och illegala droger och narkotikaklassade läkemedel förekom hos cirka 1 procent vardera. Det finns också skillnader mellan fordonstyper. Bland förare av lätta lastbilar har man kunnat påvisa förekomst av alkohol och/eller illegala droger hos 16 av 156 förare (10 %). Detta kan jämföras med 4 av 369 (1 %) förare av tunga lastbilar och 0 av 96 (0 %) bussförare. 

Källa: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut