Kraftigt minskat antal motorcykelolyckor

Enligt preliminära uppgifter har 165 personer omkommit i järnväg- och vägtrafikolyckor under första halvåret 2012. Den långsiktiga trenden visar minskat antal dödade och skadade i vägtrafiken. År 2012 är det främst bland motorcyklister som antalet dödade har minskat, något som Trafikverket tror beror på minskad motorcykeltrafik eftersom vädret har varit dåligt under försommaren.

Under årets första sex månader har enligt preliminära uppgifter 127 personer dödats i vägtrafiken. Under samma tidsperiod förra året omkom 151 personer. År 2010 – året med rekordlågt antal omkomna – var antalet dödade under denna period 115. Både 2011 och 2012 har alltså högre dödstal än 2010.

2012 har minskningen av dödade främst utgjorts utav motorcyklister (11 mot 22). Trafikverket spår att den positiva utvecklingen beror på mindre motorcykeltrafik då vädret under försommaren varit dåligt. I viss mån kan minskningen av dödade motorcyklister även bero på att säkerhetsarbetet sedan ett par år tillbaka prioriterat just motorcykeltrafik.

Hittills i år ligger minskningen till största del på det statliga vägnätet (94 mot 113), jämfört med motsvarande period 2011. Numerärt är det främst bland motorcyklister (11 mot 22) som det skett en minskning. Även bilister och gående har minskat något, (79 mot 84) resp. (20 mot 25). Precis som bland mc syns ett positivt utfall bland mopedister (2 mot 4). Under 2012 har antalet svårt skadade ökat något. Ökningen är tydligast i bil, men också bland fotgängare och cyklister. Antalet svårt skadade motorcyklister och mopedister har minskat något under första halvåret jämfört med 2011.

Antalet omkomna i singel- och möte/omkörningsolyckor är i stort sett oförändrat jämför med 2011, (45 mot 47) respektive (35 mot 38). Motorfordon mot gående har minskat något (19 mot 25). Bland olika åldersgrupper pekar utfallet för första halvåret mot en kraftig minskning av barn och ungdomar under 24 år (24 mot 43), samt äldre över 75 år (9 mot 27). Antalet omkomna har minskat bland så väl män (95 mot 108) som kvinnor (29 mot 43).

Hittills 27 personer omkomna i junitrafiken

Preliminära uppgifter pekar mot att det blir 27 omkomna under juni månad jämfört med 43 juni 2011. Medelantalet de senaste fem åren har varit 40. Den största skillnaden under juni 2012 ligger bland motorcyklister, där 4 personer har omkommit jämfört med 11 under juni 2011.

Senaste 12 månaderna

Under de senaste 12 månaderna beräknas 294 personer ha omkommit i vägtrafiken. Under 12-månadersperioden juli 2010 – juni 2011 omkom 302 personer. Bland polisrapporterade svårt skadade har antalet ökat. Från 3000 år 2010 till 3 200 i år, vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Störst är ökningen av svårt skadade bilister.

Oförändrad trafikmängd

Enligt senaste tillgängliga mätningar t o m maj är trafiken (körda km) på det statliga vägnätet oförändrad jämfört med motsvarande period förra året.

Utvecklingen med allt färre hastighetsöverträdelser har avstannat

Mätningar t o m maj 2012 pekar mot ökade hastigheter med drygt en procent jämfört med 2011. Även om hastigheterna ökat så är det långt under nivån för 2009 och linje med den trendmässiga minskningen sedan 2006. Genom att enbart studera resultaten i april och maj gör man jämförelserna fria från vintermånaderna, som har skiftande väderlek och väglag vilket påverkar hastigheterna tillfälligt. Mätningar från april och maj i år, som alltså är oberoende av halt väglag, visar att andelen trafik som överträder hastighetsgränserna är oförändrat jämfört med 2011. Den kraftiga minskning av denna andel som vi sett under de senaste fem år ser alltså ut att ha kunna bromsats upp.

Trafikdödade efter län januari - juni åren 2008 – 2012

Län

2008

2009

2010*

2011

2012

Blekinge län

2

1

3

1

1

Dalarnas län

7

4

7

6

11

Gotlands län

0

2

2

0

0

Gävleborgs län

11

11

7

7

10

Hallands län

4

5

4

1

2

Jämtlands län

3

4

4

4

3

Jönköpings län

6

5

4

3

5

Kalmar län

5

7

1

5

6

Kronobergs län

6

6

2

2

1

Norrbottens län

7

1

3

12

4

Skåne län

27

24

16

20

12

Stockholms län

27

16

17

13

16

Södermanlands län

12

3

5

5

4

Uppsala län

7

2

7

4

4

Värmlands län

8

7

3

4

16

Västerbottens län

8

7

2

7

3

Västernorrlands län

4

5

2

4

3

Västmanlands län

2

6

3

5

2

Västra Götalands län

33

20

16

34

17

Örebro län

5

8

1

7

3

Östergötlands län

10

6

6

7

4

Totalt

194

150

115

151

127

 

* F o m 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik (15-20 fall årligen).