Tidigare i år kunde Fastbikes.se publicera en forskarrapport som hävdar att vajerräcken är farligare än andra typer av vägräcken. Nu tillbakavisar Trafikverket uppgifterna, och fortsätter att hävda att vajerräcken säkerhetsmässigt är ett mycket bra alternativ.

- Risken för personskador när ett fordon kolliderar med ett vägräcke är större på motorvägar som har vajerräcken än vid andra typer av räcken. Det jag talar om är just motorvägar, inte 1+2-vägar där principen om mötesfri trafik har haft en avgörande betydelse för att höja trafiksäkerheten i Sverige. Tidigare har det varit en utbredd uppfattning att vajerräcken skulle innebära att personskadorna blev mindre. I min forskning har det nu visat sig att så är det inte, säger Hawzheen Karim som sedan 2005 har varit anställd som doktorand vid Högskolan Dalarna.

Skillnaden beror på att Hawzheen Karim har vägt in, inte bara den första påkörningen på ett räcke, utan också sekundära påkörningar när exempelvis fordonet studsar tillbaka in i trafiken. De allvarligaste skadorna visar det sig inträffar vid sekundära påkörningar då kollisionen sker i större vinkel. På vägar utrustade med vajerräcken finns det också en större risk att olycksfordonet hamnar i motsatt körriktning eller välter. Sannolikt beror detta på vägräckets mekaniska egenskaper i kombination med olämplig placering, exempelvis i en slänt eller i en dikesbotten.

I Sverige har man hittills utgått från polisens bedömningar av personskador på plats. Hawzheen Karim har i stället utgått ifrån sjukvårdens bedömningar av skador, som sparas i databasen STRADA. Fördelen med detta är att det går att få fram en mer heltäckande bild.

Så kallade vajerräcken som används vid mötesfria vägar är enligt Trafikverkets statistik säkerhetsmässigt ett mycket bra alternativ. Antalet allvarliga olyckor har en trafikverket minskat avsevärt sedan räckena började användas.

- För trafiksäkerheten är det viktiga att det finns räcken. Det är ingen tvekan om att räckena klart minskar antalet som dödas och skadas i olyckor med bilar. Alla räcken skyddar väldigt väl. Skillnaden mellan olika räckestyper är däremot mycket liten, säger Claes Tingvall.

Av de statliga vägarna utgör så kallade 2+1-vägar med vajerräcken följande längd och andel (avser 2010):

Region Mitt: 399 477 meter, 42%

Region Nord: 307 351 meter, 33%

Region Stockholm: 71 856 meter, 98%

Region Syd: 818 206 meter, 69%

Region Väst: 365 738 meter, 71%

Region Öst: 427 090 meter, 71%


Trafikverkets statistik visar tydligt att antalet omkomna och allvarligt skadade personer i vägtrafiken minskar kraftigt i och med att sträckorna med mötesseparerade vägar och vajerräcken ökar.

- Dödsolyckorna längs de sträckor som byggts om till 2-1 väg har reducerats med 76 % . Av dessa har mötesolyckorna minskat med 95 %. Resultatet med minskade olyckor följs av våra grannländer med intresse, säger Östen Johansson, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

- Forskaren har rätt i att vajerräcken är dyrare i drift eftersom de måste lagas varje gång de blir påkörda. Men han har enligt min mening dragit fel slutsatser om olyckorna. Materialet visar snarare att flexibla räcken som vajerräcken faktiskt är något säkrare än andra typer, säger Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

- Vi är angelägna om att utvecklingen av räcken fortsätter så att de också blir ännu mer kostnadseffektiva så att så många vägar som möjligt kan förses med räcken. Samtidigt vill vi fortsätta att göra dem skonsammare för motorcyklister, säger Claes Tingvall.