Trafikverket: 3 av 10 tycker att hastigheten är viktig för trafiksäkerheten
Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. De som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna finns i det breda åldersspannet 20–54 år där 3 av 10 anger alternativet, medan den äldsta åldersgruppen (75–84 år) ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet (44 procent). Personer som aldrig kör bil ser hålla hastighetsgränserna som ett viktigare beteende (41 procent) än dem som kör bil varje dag (27 procent). 

De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten är:

  • Inte köra rattfull
  • Inte använda mobiltelefon när man kör
  • Använda bilbälte

Acceptansen för hastighetssänkningar har ökat över tid
Trafiksäkerhetsenkäten visar att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts. Åsikten är mycket starkt relaterad till kön och ålder på så sätt att kvinnor och äldre i högre grad instämmer i påståendet. Andelen intervjuade som instämmer att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna:

  •  ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten” – 63 procent instämmer
  • ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister” – 78 procent instämmer
  • ”Det är rimligt att sänka hastigheten på högtrafikerade 90-vägar utan mitträcke” – 48 procent instämmer

 

– Resultaten speglar det vi vet är en utmaning nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. 
Samtidigt vet vi att det får stora konsekvenser att köra 5–10 km/tim för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/tim sparas 15 liv per år.

En av utgångspunkterna för Nollvisionsarbetet är att räkna med att olyckor sker, men se till att man överlever. 

– Vi gör många åtgärder för att förhindra och mildra konsekvenserna av en olycka – men rätt hastighet är trots allt en av de viktigaste förutsättningarna, säger Maria Krafft.

Trafikverket mäter allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet sedan 1981
2020 års undersökning genomfördes under coronapandemin vilket syns på resultaten i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat. Det är 6 700 individer i åldrarna 16 till 84 år som tillfrågats.

Trafikverket har årligen undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet sedan 1981 i Trafiksäkerhetsenkäten. Urvalsstorlek: 6 700 individer i åldrarna 16–84 år.Svarsfrekvens: 49,9 procent (48,8 procent via post, 47,4 procent på webben och 3,8 procent per telefon). Individerna i populationen indelades efter kön, åldersgrupper och geografiska områden. Inom varje indelning drogs ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.

Läs mer i Trafikverkets rapport om allmänhetens syn på trafiksäkerhet 2020