SMC: Orimligt att stänga ute trafiksäkerhetsorganisationer från statistiken!

Transportstyrelsen har gjort en förnyad bedömning av de rättsliga förutsättningarna för att medge direktåtkomst till uppgifterna i Strada genom den s.k. uttagswebben. Denna ändring försvårar bland annat trafiksäkerhetsarbetet för Sveriges Motorcyklister, SMC.

Så här kommenterar SMC det hela:

”Sveriges MotorCyklister, SMC, driver trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i Sverige.
Verksamheten finansieras av medlemmarna själva genom medlems- och deltagaravgifter. Tusentals engagerade motorcyklister i hela landet arbetar ideellt för att bidra till att färre ska dödas och skadas på MC. Arbetet vilar på statistik, fakta och forskning. Igår stängde Transportstyrelsen ut SMC och i stort sett alla som arbetar med trafiksäkerhet i landet från att ta del av olycksstatistik. Det rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Var tredje svensk MC-ägare är medlem i SMC. Det är en unik marknadsandel som gör att SMC når motorcyklister med information i olika kanaler. SMC har 15 heltidsanställda som bland annat gör analyser av data och deltar i nationell och internationell trafiksäkerhetsforskning utan att vara en forskningsinstitution.

Dagligen används statistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Statistiken ligger till grund för SMC:s faktabaserade trafiksäkerhetsarbete centralt, regionalt och lokalt. Statistiken ligger till grund för fortbildningar, förslag till åtgärder och används i presentationer, rapporter och kontakter med media, remissvar, motorcyklister, beslutsfattare, myndigheter och andra nationellt och internationellt. Man kan, utan att överdriva, säga att olycksstatistiken är utomordentligt viktig för SMC:s verksamhet. Genom utestängningen måste varje uttag föregås av en beställning. Alternativt kan en prövning ske vid varje uttag i Etikprövningsnämnden. Det är tveksamt om och hur det underlag som delas ut kommer att kunna användas. Bara myndigheter, kommuner samt forskare vid högskolor och universitet ska kunna komma åt statistiken.”

-SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister. Att stängas ute från statistik som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet ligger inte i linje med Nollvisionen och svenskt trafiksäkerhetsarbete, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

-Regering, riksdag och myndigheter har tydligt uttalat att en framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Förslag går i rakt motsatt riktning, fortsätter Jesper Christensen.

Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet kommer SMC inte längre att ha tillgång till en faktabas i verklig statistik vilket är en förutsättning för ett modernt trafiksäkerhetsarbete.

-Att SMC efter nästan 60 års framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete stängs ute från statistik som är en avgörande del i vårt arbete känns ogenomtänkt. Vi är många svenska organisationer och företag som är oförstående inför Transportstyrelsens beslut idag, avslutar Christensen.

SMC har i flera remisser föreslagit att regeringen som initierade lagändringen ändrar inställning och möjliggör för SMC och andra organisationer och företag som arbetar med trafiksäkerhet att kunna hämta fullständiga statistikuppgifter direkt ur STRADA att gå via handläggare på myndigheten. 

Enligt Trafikverket är uppgifterna i Strada sekretesskyddade genom 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (statistiksekretess). Vidare kan generalklausulen i 10 kap. 27 § inte tillämpas och någon meddelarfrihet råder inte.

Detta betyder att Transportstyrelsen endast lämnar ut data för olyckor och personer på sammanställd nivå vid frågor till Trafikverket om uttag från Strada. Trafikverket lämnar inte ut uppgifter för enskilda olyckor eller personer som finns i Strada.

Så här kommenterar Trafikverket ändringen kring Strada:

” Vi begränsar åtkomst till Strada uttagswebb med omedelbar verkan

Transportstyrelsen har gjort en förnyad bedömning av de rättsliga förutsättningarna för att medge direktåtkomst till uppgifterna i Strada genom den s.k. uttagswebben.

Vid översynen har vi konstaterat att det saknas rättsligt stöd för sådan direktåtkomst till Strada för vissa av de befintliga användarna. 

Strada innehåller personuppgifter och vissa av uppgifterna är dessutom känsliga. Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § OSL) kan vi därför bara bevilja åtkomst till de som använder uppgifterna för forskning med godkännande från Etikprövningsmyndigheten, eller till myndigheter där behandlingen av uppgifterna är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

I enlighet med det ansvar som ligger på Transportstyrelsen som personuppgiftsansvarig för uppgifterna i Strada har vi därför beslutat att stänga av de användare som inte faller in under ovanstående krav. 

Man kommer fortfarande att ha möjlighet att beställa data ur Strada på aggregerad nivå (dvs. där inga detaljuppgifter framgår). Vid behov av mer detaljerad Stradadata kommer detta att prövas för varje sådan beställning särskilt med utgångspunkt i sekretessbestämmelserna.

Vill vi understryka att vi naturligtvis är måna om att uppgifterna i Strada i så hög utsträckning som är möjligt ska kunna användas för att främja trafiksäkerheten. Därför ska vi försöka hitta lösningar så att alla som vill ha uppgifter från Strada ska få det – inom ramen för de regler som alltså omgärdar de känsliga uppgifter om enskilda som finns i Strada. För er som blivit avstängda kan vi bara beklaga de problem som detta gör för ert arbete. ”