Var femte minut inträffar en viltolycka i den svenska vägtrafiken. Olyckorna kostar det svenska samhället närmare tre miljarder kronor varje år.

År 2016 rapporterades nästan 58 000 viltolyckor och varje år omkommer i genomsnitt tre till fyra personer och nästan 200 personer skadas allvarligt i samband med viltolyckor. Viltolyckorna har ökat kraftigt de senaste åren, prognosen för 2017 uppgår till 70 000 viltolyckor enligt Älgskadefondsföreningen.

– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och Motormännen vill absolut se att fler viltstängsel sätts upp. Ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager behöver också används i större utsträckning. Ökad jakt krävs dessutom för att begränsa viltolyckorna i trafiken, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund.

Viltstängsel saknas fortfarande på många olycksdrabbade vägavsnitt. Delar av det befintliga stängslet kan också vara skadat eller undermåligt underhållet och på vissa sträckor saknas grindar.

Under tiden 4–17 september pågår Motormännens kampanj för att öka kunskapen om hur man bör agera efter kollision med vilt. Motormännens lokala klubbar kommer att dela ut viltremsor och information till trafikanterna.

– Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos trafikanter om den ökande risken för viltolyckor och hur de ska agera för att undvika kollision med vilt. Viltremsan innehåller råd om hur man ska agera om olyckan ändå är framme och kan användas att märka ut olycksplatsen med. Vi vill också lyfta behovet av olika metoder för att få ner viltolyckorna, säger Carl Zeidlitz.

Antal döda eller skadade i viltolyckor under perioden juli 2014–juni 2017

(Källa: Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas)

Län

Döda

Skadade (lindrigt-måttligt-allvarligt)

Blekinge

13

Dalarnas

27

Gotlands

Gävleborg

9

Hallands

1

15

Jämtlands

1

14

Jönköping

41

Kalmar

35

Kronoberg

1

38

Norrbotten

1

20

Skåne

2

78

Stockholm

32

Södermanland

25

Uppsala

10

Värmland

44

Västerbotten

21

Västernorrland

14

Västmanland

19

Västra Götaland

4

86

Örebro

15

Östergötland

28

Summa

10

584

     


Uppgifter om skadade är behäftade med osäkerhet, det är först i slutet av 2015 som samtliga aktutsjukhus i landet rapporterar till STRADA.

SÅ MINSKAR DU RISKEN ATT KROCKA MED VILT

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
  • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
  • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
  • Se till att motorcykelns utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka

  • Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Källa: Motormännen