Motorsport - positivt för miljön

Ytterligare motorbana konstaterat mycket viktig för biologisk mångfald - positiva miljönyheter från Finspångs MS

Öppna ytor, som mer eller mindre ständigt är i omrörning, är idag ett minskande och sällsynt inslag i landskapet. Många hotade och rödlistade arter är knutna till denna typ av marker. Motorbanor visar sig ha stor potential att hysa både växt- och djurarter som trivs i denna miljö och fungera som nutida ersättningsmarker till de naturliga miljöer som håller på att försvinna.

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) har initierat flera inventeringar och åtgärder på olika motorbanor i landet. På Finspångs MS motorbana Eliantorp, i Östergötland, genomfördes under 2018 en stor artinventering som utfördes av Naturcentrum AB.

Inventeringen visar att de särskilda insatser för hotade vildbin som genomförts på motorbanan via ett samarbete mellan Finspångs MS, Finspångs kommun och Länsstyrelsen Östergötland har haft god effekt.

Insatserna har syftat till att skapa nya livsmiljöer för framförallt guldsandbi och silvergökbi genom bland annat utplantering av ängsvädd som arterna är beroende av för pollensamling. Under inventeringen kunde konstateras att båda arterna redan hittat till sina nya hem.

- Silvergökbi är en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt, så detta är mycket glädjande säger Tommy Karlsson, ansvarig för arbetet med hotade arter på Länsstyrelsen Östergötland.

- Finspång är en skogsrik kommun och det är relativt sällsynt med öppna sandiga miljöer. Eftersom dessa miljöer är hemvist för många krävande och hotade arter är det mycket positivt om dessa kan skötas aktivt för att öka mångfalden och stärka arternas populationer, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun.

- Det känns som något väldigt positivt att åtgärderna kan göras i samarbete mellan exempelvis förening, kommun och myndighet, fortsätter Marika Sjödin.

- Vårt goda samarbete med Svemo, kommunen och länsstyrelsen är för oss både viktigt och glädjande. De som kör arbetsmaskiner och motorcyklar på anläggningen har nog aldrig tidigare kunnat tänkt sig att de gör så stor nytta, säger Morgan Johnson, miljöansvarig Finspångs MS. Bara det är en fantastisk sak.

Projektet finansieras tillsammans av Svemo och Naturvårdsverkets nationella LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen) via Finspångs kommun och Länsstyrelsen i Östergötland.

Ur rapporten gick att läsa:

"Totalt hittades 196 arter under inventeringen varav åtta finns med på den svenska rödlistan. Ytterligare åtta arter är dessutom naturvårdsintressanta och tre arter noterades för första gången i Östergötland. Det är ett av Östergötlands värdefullaste, om inte det mest värdefulla, områden för dessa sandmarksinsekter och även ett viktigt område ur nationell synpunkt för hotade vildbin och andra sällsynta sandmarksinsekter.

Förklaringen till områdets rika fauna är att aktiviteten på motorbanan och intilliggande områden imiterar den typ av markstörning som dessa djur är beroende av för sin långsiktiga överlevnad.”

Detta ser Svemo som en del i något av ett paradigmskifte i synen på motorbanor. Under de senaste åren har flera större artinventeringar utförts på motorbanor. Resultaten är mycket goda.

Sex projekt på motorklubbar har hittills fått naturvårdsbidrag (”LONA”) från respektive kommun/länsstyrelse och mer kan läsas på Naturvårdsverkets hemsida. Totalt har ett 60-tal motorklubbar fått besök av ledande expertis för mindre undersökningar och skötselplaner har tagits fram.

Svemo kommer nu sammanställa alla resultaten och sprida kunskaperna om dessa.