Säkerheten på svenska vägar är bland den högsta i världen. För den som ändå skadas svårt eller omkommer i en trafikolycka har statistiken däremot liten betydelse. Anhöriga till den som råkat illa ut genomgår dessutom ofta en svår process som kräver mycket tid och kraft. En särskilt drabbad grupp är motorcyklister som många gånger har sämre skydd mot trafikfaror än andra trafikanter.

För trafiksäkerheten är tre saker viktiga: bra infrastruktur, bra förare och bra fordon.

Under många decennier har vägbyggarna planerat och byggt infrastrukturen med tanke på personbilar. Andra sorts fordon och oskyddade trafikanter var bortglömda eller nedprioriterade. Men nu när regeringen gav uppdrag till Trafikverket som ska bereda en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2014-2025 sägs det tydligt att motorcyklister ska beaktas vid ombyggnad av befintliga vägar, t ex vid mittseparering. Förtydligande att bestämmelsen gäller förare av motorfordon på två hjul har förutom praktisk betydelse även ett hög symbolvärde.

Den andra puzzelbiten för säkerheten är en säker förare.

I många fall beror olycksfallen på överskriden maxhastighet, i en tredjedel av fallen på så mycket som 30 km/h för fort. Ny statistik från en VTI-studie visar dessutom att varannan motorcyklist kör för fort oavsett vägtyp. Detta signalerar att kännedomen om de förhöjda riskerna för motorcykelåkare måste stärkas. För att ytterligare sänka olycksantalet på våra svenska vägar har regeringen därför infört nya bestämmelser för en förbättrad säkerhet.

En bra utbildning, rätt attityd och riskmedvetande är sannolikt de viktigaste faktorerna för säkra förare. Därför ändras åldergränserna för motorcykelkörkort från och med 19 januari och en ny behörighet införs. För den nya behörigheten A2, som gäller för mellanstora motorcyklar med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt, är åldergränsen för körkort 18 år. För A-behörighet, det vill säga den högsta behörigheten, är den nya åldergränsen 24 år. Undantag gäller för den som kört med A2-behörighet i två år, som då kan ta A-körkort vid 20 års ålder. Genom ökade kunskaper, anpassade åldersgränser och en ny uppdelning för motorcykelbehörighet är regeringens förhoppning att också säkerheten i trafiken ska påverkas positivt.

Motorcykeln är ett fordon som möjliggör unika upplevelser. På motorcykelmässan kan man se de senaste hojarna och notera att säkerhetstänkande är inget främmande för MC-producenter. Det är glädjande att så många motorcyklar utrustas med ABS, antispinn och andra system som bidrar till ökad säkerhet.

Vi har kommit en bra bit på väg gällande trafiksäkerheten generellt i Sverige. Jag hoppas att vi alla, politiker, vägbyggare, väghållare, fordonsproducenter och MC-förare kan tillsammans bidra till att minimera olyckor relaterade till motorcykelåkning. Glädjen i motorcykelåkandet kan stärkas genom att också säkerheten ökar.

Eliza Roszkowska Öberg (M)
Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet