Regeringen prioriterar motorcyklister

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025. I dokumentet finns det ett särskilt avsnitt som är skrivet med hänsyn till motorcyklister.


Regeringen uppdrar åt länsplaneupprättarna att för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025.


Här nedan följer ett stycke ur direktivet till Trafikverket, som är direkt riktat mot motorcyklister.
"Regeringen anser att begränsade och samhällsekonomiskt effektiva ombyggnadsåtgärder i den befintliga infrastrukturen har god potential att bidra till ökad transportpolitisk måluppfyllelse. Trafikverket ska därför planera för ökat genomförande av förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig infrastruktur med fokus på kapacitet och kvalitet, t.ex. trimnings-, miljö-, trafiksäkerhets- eller bärighetsåtgärder. Detta kan ske genom exempelvis mittseparering av vägar eller miljöåtgärder. Planeringen ska ske med beaktande av förutsättningar och behov i den omgivande miljön samt hos oskyddade trafikanter, vilket även inbegriper förare av motorfordon på två hjul."

Detta betyder med andra ord att hänsyn alltid ska tas till motorcyklister vid ombyggnad av vägar, såsom exempelvis vid val av sidoräcken. 

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Näringsdepartementet senast den 13 juni 2013. Samtidigt ska som Trafikverket remittera redovisningen. Länsplaneupprättarna ska redovisa förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur till Näringsdepartementet senast den 16 december 2013.